Proves lliures

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES I TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA – 2018


LLISTATS DE QUALIFICACIONS PROVISIONALS I
PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ
 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS [PDF]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS [PDF]
 • RECLAMACIONS de QUALIFICACIONS davant la Comissió [PDF]

 • NOVEDADES EN CONVALIDACIONES:
  Atendiendo el articulo único, apartado 2.9 de la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, (por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo) y las instrucciones de la Conselleria de Educación, NO SE REALIZARÁN CONVALIDACIONES de módulos en las Pruebas para la Obtención del Título de Emergencias Sanitarias y Dietética (Pruebas Libres).
  “9. Las convalidaciones de módulos profesionales no podrán ser solicitadas en las pruebas para la obtención de títulos de formación profesional, durante el periodo comprendido entre la inscripción o matriculación y la finalización y calificación de las mismas.”.


  CALENDARI
  Termini de PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA
  i de SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ i EXEMPCIÓ
  Del 6 de novembre de 2017
  Fins al 17 de novembre de 2017
  Llistat PROVISIONAL d´admesos i exclosos 1 de desembre de 2017
  RECLAMACIONS a les llistes PROVISIONALS
  (es presentaran per escrit a Secretaria)
  Del 1 de desembre de 2017
  Fins al 16 de gener de 2018
  Llistat DEFINITIU d´admesos i exclosos 19 de gener de 2018
  RECLAMACIONS a les llistes DEFINITIVES
  (es presentaran per escrit a la Direcció Territorial)
  Del 20 de gener de 2018
  Fins al 20 de febrer de 2018
  Publicació DATES D´EXÀMENS I ORIENTACIONS
  a l´alumnat inscrit
  Fins a l´1 de febrer de 2018
  Realització d´EXÀMENS (convocatòria única) 6, 7 i 8 de febrer de 2018
  [PDF Calendari]
  ANUL·LACIÓ de MATRÍCULA a petició de l´interessat Del 29 de novembre de 2017
  Fins al 18 de gener de 2018
  PUBLICACIÓ de QUALIFICACIONS PROVISIONALS 15 de febrer
  RECLAMACIONS de QUALIFICACIONS davant la Comissió [PDF]
  PUBLICACIÓ de QUALIFICACIONS DEFINITIVES 28 de febrer

  TAULER DE SECRETARIA (LLISTATS)

  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS PDF
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS PDF
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PENDENT]
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PENDENT]

  INFORMACIÓ ADDICIONAL

  • Sol·licitud d´Anulació de Matrícula: [PDF]
  • Informació per al candidat CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES [PDF]
  • Informació per al candidat CFGS DIETÈTICA [PDF]
  • Orientació convalidacions CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES – Estudis Universitaris [PDF]
  • Orientació convalidacions CFGS DIETÈTICA – Estudis Universitaris [PDF]
  • Dates d´exàmens CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES i CFGS DIETÈTICA [PDF]
  • Preguntes freqüents [PDF]
  • Horari d´atenció a l´alumnat [PDF]

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  • INFORMACIÓ per a la MatrIcula per CORREU POSTAL [PDF]
  • 1. Full de matriculació a les Proves [PDF]
  • 2. Fotocòpia confrontada del DNI / NIE / Passaport.
  • 3. Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit d´accés.
  • 4. Declaració responsable [PDF]
  • 5. Exemplar per al centre de les TAXES. Descarrèga de la taxa des del Generador de taxes [ENLLAÇ]:
   – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Mitjà de FP
   (TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES: 22,31 €).
   – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Superior de FP
   (TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA: 27,89 €).
  • 6. Altres sol·licituds:
   a) Sol·licitud de Convalidació d´estudis:
   – Competència del Ministeri d´Educació: [PDF]
   – Competència del Director del centre:
   Cicle de DIETÈTICA LOGSE [PDF]
   Cicle d´EMERGÈNCIES SANITÀRIES LOE [PDF]
   – Competència de la Conselleria d´Educació: [PDF]

  NORMATIVA

  • NORMATIVA ESTATAL DE CONVALIDACIONS – ORDE ECD/2159/2014, de 7 de novembre [PDF]
  • RESOLUCIÓ de 2 d´octubre de 2017 [PDF]
  • ORDE de 29 de gener de 2008 [PDF]