Proves lliures

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES I TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA – 2018


LLISTATS DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES
 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PDF]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PDF]

 • NOVETATS CONVALIDACIONS:
  Atenent l’article únic, apartat 2.9 de l’Ordre ECD / 1055/2017, de 26 d’octubre, (per la qual es modifica l’Ordre ECD / 2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen convalidacions entre mòduls professionals de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la seua aplicació i es modifica l’Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d’estudis de Formació Professional específica derivada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, de Ordenació General del Sistema Educatiu) i les instruccions de la Conselleria d’Educació, NO ES REALITZARAN CONVALIDACIONS de mòduls a les Proves per a l’Obtenció del títol d’Emergències Sanitàries i Dietètica (Proves Lliures).
  “9. Les convalidacions de mòduls professionals no podran ser sol·licitades en les proves per a l’obtenció de títols de Formació Professional, durant el període comprès entre la inscripció o matriculació i la finalització i qualificació de les mateixes”.


  CALENDARI PROVES LLIURES FP
  Presentació de SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA i SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ Des del 6 de novembre
  fins al 17 de novembre de 2017
  Publicació del LLISTAT PROVISIONAL
  d´admesos i exclosos
  1 de desembre de 2017
  Reclamacions al LLISTAT PROVISIONAL Des de l´1 de desembre de 2017
  fins al 16 de gener de 2018
  Publicació del LLISTAT DEFINITIU
  d´admesos i exclosos
  19 de gener de 2018
  Reclamacions al LLISTAT DEFINITIU
  (Es presentaran per escrit a la Direcció Territorial)
  Des del 20 de gener
  fins al 20 de febrer de 2018
  Publicació DATES D´EXÀMENS I ORIENTACIONS
  a l´alumnat inscrit
  Fins a l´1 de febrer de 2018
  Realització d´ EXÀMENS
  (Convocatòria única)
  6, 7 I 8 de febrer de 2018
  [PDF Calendari]
  ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA
  a petició de l´interessat
  Des del 29 de novembre de 2017 fins al 18 de gener de 2018
  Publicació de QUALIFICACIONS PROVISIONALS 15 de febrer de 2018
  Reclamacions de QUALIFICACIONS
  (Davant la Comissió)
  [PDF del Procediment]
  Publicació de QUALIFICACIONS DEFINITIVES 28 de febrer de 2018

  TAULER DE SECRETARIA (LLISTATS)
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
   [PDF]
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS PDF
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS PDF
  • CFGS – DIETÈTICA
   Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PDF]
  • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
   Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PDF]

  INFORMACIÓ ADDICIONAL
  • Sol·licitud d´Anulació de Matrícula: [PDF]
  • Informació per al candidat CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES [PDF]
  • Informació per al candidat CFGS DIETÈTICA [PDF]
  • Orientació convalidacions CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES – Estudis Universitaris [PDF]
  • Orientació convalidacions CFGS DIETÈTICA – Estudis Universitaris [PDF]
  • Dates d´exàmens CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES i CFGS DIETÈTICA [PDF]
  • Horari d´atenció a l´alumnat [PDF]
  • Preguntes freqüents

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
  • INFORMACIÓ per a la MatrIcula per CORREU POSTAL [PDF]
  • 1. Full de matriculació a les Proves [PDF]
  • 2. Fotocòpia confrontada del DNI / NIE / Passaport.
  • 3. Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit d´accés.
  • 4. Declaració responsable [PDF]
  • 5. Exemplar per al centre de les TAXES. Descarrèga de la taxa des del Generador de taxes [ENLLAÇ]:
   – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Mitjà de FP
   (TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES: 22,31 €).
   – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Superior de FP
   (TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA: 27,89 €).
  • 6. Altres sol·licituds:
   a) Sol·licitud de Convalidació d´estudis:
   – Competència del Ministeri d´Educació: [PDF]
   – Competència del Director del centre:
   Cicle de DIETÈTICA LOGSE [PDF]
   Cicle d´EMERGÈNCIES SANITÀRIES LOE [PDF]
   – Competència de la Conselleria d´Educació: [PDF]

  NORMATIVA
  • NORMATIVA ESTATAL DE CONVALIDACIONS – ORDE ECD/2159/2014, de 7 de novembre [PDF]
  • RESOLUCIÓ de 2 d´octubre de 2017 [PDF]
  • ORDE de 29 de gener de 2008 [PDF]