Proves lliures

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES I TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA – 2018/2019


NOVETATS CONVALIDACIONS:
Atenent l’article únic, apartat 2.9 de l’Ordre ECD / 1055/2017, de 26 d’octubre, (per la qual es modifica l’Ordre ECD / 2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s’estableixen convalidacions entre mòduls professionals de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la seua aplicació i es modifica l’Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d’estudis de Formació Professional específica derivada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, de Ordenació General del Sistema Educatiu) i les instruccions de la Conselleria d’Educació, NO ES REALITZARAN CONVALIDACIONS de mòduls a les Proves per a l’Obtenció del títol d’Emergències Sanitàries i Dietètica (Proves Lliures).
“9. Les convalidacions de mòduls professionals no podran ser sol·licitades en les proves per a l’obtenció de títols de Formació Professional, durant el període comprès entre la inscripció o matriculació i la finalització i qualificació de les mateixes”.


CALENDARI PROVES LLIURES FP
Presentació de SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA Des del 5 de novembre
fins al 16 de novembre de 2018
ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA
a petició de l´interessat
Des del 28 de novembre de 2018
fins al 17 de gener de 2019
Publicació del LLISTAT PROVISIONAL
d´admesos i exclosos
30 de novembre de 2018
Reclamacions al LLISTAT PROVISIONAL Des del 30 de novembre de 2018
fins al 15 de gener de 2019
Publicació del LLISTAT DEFINITIU
d´admesos i exclosos
18 de gener de 2019
Reclamacions al LLISTAT DEFINITIU
(Es presentaran per escrit a la Direcció Territorial)
Des del 19 de gener
fins al 19 de febrer de 2019
Publicació DATES D´EXÀMENS I ORIENTACIONS
a l´alumnat inscrit
Fins al 31 de gener de 2019
Realització d´ EXÀMENS
(Convocatòria única)
Entre els dies 4 i 12 de febrer de 2019
[ ] Pendent de Publicació
PDF Calendari
Publicació de QUALIFICACIONS PROVISIONALS Pendent de Publicació
PDF Calendari
Reclamacions de QUALIFICACIONS
(Davant la Comissió)
[ ] Pendent de Publicació
PDF Calendari
Publicació de QUALIFICACIONS DEFINITIVES Pendent de Publicació
PDF Calendari

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

INFORMACIÓ per a la MatrIcula per CORREU POSTAL [ ]
1. Full de matriculació a les Proves [ ]
2. Fotocòpia confrontada del DNI / NIE / Passaport.
3. Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit d´accés.
4. Declaració responsable [ ]
5. Exemplar per al centre de les TAXES. Descarrèga de la taxa des del Generador de taxes [ENLLAÇ]:
– Prova per a l’obtenció de títols de Grau Mitjà de FP:
TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES: 22,30 €.
Bonificació: 50% (família nombrosa general / discapacitat acreditada igual o superior al 33%).
– Prova per a l’obtenció de títols de Grau Superior de FP:
TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA: 27,80 €.
Bonificació: 50% (família nombrosa general / discapacitat acreditada igual o superior al 33%).


TAULER DE SECRETARIA (LLISTATS)

CFGS – DIETÈTICA
Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés [ ]
CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés [ ]
CFGS – DIETÈTICA
Llistat DEFINITIU d´alumnat admés [ ]
CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Llistat DEFINITIU d´alumnat admés [ ]
CFGS – DIETÈTICA
Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS [ ]
CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS [ ]
CFGS – DIETÈTICA
Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [ ]
CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [ ]


INFORMACIÓ ADDICIONAL

Sol·licitud d´Anulació de Matrícula: [ ]
Informació per al candidat CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES [ ]
Informació per al candidat CFGS DIETÈTICA [ ]
Orientació convalidacions CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES – Estudis Universitaris [ ]
Orientació convalidacions CFGS DIETÈTICA – Estudis Universitaris [ ]
Dates d´exàmens CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES i CFGS DIETÈTICA [ Pendent]
Horari d´atenció a l´alumnat [ Pendent]
Preguntes freqüents


NORMATIVA

NORMATIVA ESTATAL DE CONVALIDACIONS – ORDE ECD/2159/2014, de 7 de novembre [ ]
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018 [ ]
ORDE de 29 de gener de 2008 [ ]