CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

  Son únicament objecte de convalidació els móduls professionals dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu, que están establerts a l´:
  Annex I (LOGSE ⇒ LOGSE), Annex II (LOGSE ⇒ LOGSE) i Annex III (LOGSE ⇒ LOGSE) de l´Ordre de 20 de desembre de 2001, BOE núm. 982 de 9 de gener de 2002, modificada per l´ordre ECD/1842/2002, de 9 juliol de 2002, BOE núm. 172 de 19 de juliol de 2002, i a l´:
  Annex I (LOGSE ⇒ LOGSE), Annex II (LOE ⇒ LOE) i Annex III (LOGSE ⇒ LOE) de l´Ordre ECD/1055/2017, de 26 de octubre, BOE núm. 266 de 2 de novembre de 2017.

 • Procediment de Sol·licitud de convalidació:

  L´Alumne/a, prèviament matriculat en el cicle formatiu i en el/s mòdul/s professional/s objecte/s de convalidació, omplirà la sol·licitud, segon el model corresponent (veure el desplegable del cicle formatiu en què estàs matriculat/da) i la presentarà en la secretaria del centre adjuntant a la mateixa la documentació justificativa sobre la qual basa la seua petició:

  Tipus de Convalidació
  Documentació a adjuntar
  Amb Mòduls de FP. Original o fotocòpia compulsada de la Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats en què conste expressament superats els mòduls professionals objectes de convalidació.
  Módul d´Anglés Tècnic o Llengua estrangera. Original o fotocòpia compulsada de la Certificació d´acreditació del nivell B1 del Marc Comú Europeu de les Llengües expedit per les Escoles Oficiad´Idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers.
  Amb acreditació de competències professionals. Original o fotocòpia compulsada de la Certificació oficial de l’Administració competent de posseir l’acreditació d’alguna unitat de competència obtinguda mitjançant el Procediment d’Avaluació i Acreditació de les Competències Professionals que estableix el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, o,

  Original o fotocòpia compulsada del Certificat de professionalitat establit a partir de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i sempre que en el certificat apareguen degudament acreditades i denominades les respectives Unitats de Competència.

  Amb estudis universitaris. Original o fotocòpia compulsada de la Certificació acadèmica oficial, en castellà, dels estudis cursats en què conste expressament superades les assignatures objectes de convalidació i, a més,

  Original o fotocòpia compulsada dels programes de les assignatures (teòriques o pràctiques) sellegats per la Universitat on es van cursar.

 • Termini de Presentació de la Sol·licitud de convalidació en la secretaria del centre:

  11 d´octubre.
  1 mes, des de la data d´inici de curs (11 de setembre) o en el mateix moment de formalitzar la seua matrícula si l´alumne/a es matricula una vegada començat el curs, tenint en compte que el termini d´admissió de sol·licituds de convalidació que ha de resoldre el Ministeri d´Educació, Cultura i Esport (MECD) finalitza EN TOT CAS el 30 d’octubre.

 • Termini de Resolució de la Sol·licitud de convalidació:

  1 mes, des de la presentació de la Sol·licitud.
  – En cas que la competència corresponga al/ a la Director/a del centre o a la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, el/la tutor/a entregarà en mà a l´alumne/a la Resolució de la Sol·licitud de Convalidació.
  – En cas que la competència corresponga al MInisteri d´Educació, Cultura i Esport l´alumne/a haurà de descarrègar la Resolució de la sol·licitud de convalidació des de la Seu Electrònica del Ministeri (quan li arribe, via correu electrònic, la notificació que la mateixa es troba disponible) i la presentarà a la secretaria del centre per finalitzar el procés de sol·licitud de convalidació.
  Fins que no es resolguen les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les classes i altres activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball ni el de Projecte, si no complixen els requisits exigibles per la normativa en vigor.

 • Efectes de la Resolució favorable de la Sol·licitud de Convalidació:
 • Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a efectes de l´obtenció de la nota mitjana, i es registraran en l´expedient acadèmic i en les actes d´avaluació com a Convalidat – 5.
  Els mòduls professionals que hagen sigut prèviament convalidats, o els títols estrangers homologats, no podran ser causa de una nova convalidació amb altres mòduls professionals.

MENÚ AMB TOTES LES CONVALIDACIONS POSSIBLES EN CADASCUN DELS CICLES FORMATIUS IMPARTITS AL CENTRE
FAMILIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
FAMILIA PROFESSIONAL: SANITAT
FAMILIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA